Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je DG paradise s.r.o., Sněženková 2565, Brandýs nad Labem, IČO:07119313, DIČ:CZ07119313 (ďalej len: „správca“). Kontaktné údaje správcu sú adresa: Masarykovo náměstí 1960, Brandýs nad Labem, email: obchod@streleckyraj.sk, telefón: +420770642642.

Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetické, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Bc. Gabriela Výborná.

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť, zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.

Čas uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcami osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, zaisťujúce marketingové služby. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe
Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024.

 

I .Ochrana osobných údajov

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, potvrdzuje užívateľ, že je uzrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov používateľov podľa článku 4 bodu 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

1.3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo

1.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľov mailingových služieb (osobné údaje sú ukladané v 3. krajinách) a poskytovateľov webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik či narušenie osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o využívanie služieb Poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

1. súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie, ako 1x týždenne, a zároveň
2. prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. č. 40/1995 Zb. v znení noviel, pretože užívateľ sa zasielam informácií podľa bodu 1.11.1 v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. výslovne súhlasí.
3. Súhlas podľa tohto odseku môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na obchod@streleckyraj.sk.
1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.

Nevyhnutné cookies - Cookies nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Na použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas.
Analytické a marketingové cookies - Na použitie ostatných súborov cookies je vyžadovaný súhlas. Cookies patriace do tejto kategórie sú využívané najmä na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.
1.12.1 Konkrétne používame cookies:

Nevyhnutné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáha nám s načítaním fontov
NOCHACHE Pomáha s rýchlosťou načítania webu
PHPSESSID Slúži na identifikáciu prihlásenia
previousURL Ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
referal Pomáha s identifikácii predchádzajúceho zdroja návstev
mccid a mceid Interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránok
SRV_id Interné informácie na zabezpečenie vysokej dostupnosti
CookiesOK Súhlas s použitím cookies

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu Podmienky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním uspešnosti webu a komunikácii s klientmi Podmienky služby Smartlook a Smartsupp
Hotjar Používame ho na vyhodnocovanie úspešnosti a zlepšovanie webu Podmienky služby Google Optimize

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel
Google Adwords Používame Adwords na zacielenie reklamy Podmienky služby Google Adwords
Zoznam Sklik Používame Sklik na zacielenie reklamy Podmienky služby Sklik
Facebook audience Používame Facebook na zacielenie reklamy Podmienky služby Facebook
Twitter Používame Twitter na zacielenie reklamy 

II. Práva a povinnosti medzi správcom a spracovateľom (spracovateľská zmluva)

2.1 Poskytovateľ je vo vzťahu k osobným údajom klientov užívateľov spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. Užívateľ je správcom týchto údajov.

2.2 Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia licenčnej zmluvy uzatvorenej formou odsúhlasenia všeobecných obchodných podmienok na www.kentaurzbrane.sk (ďalej len „licenčná zmluva“) uzatvorenej s Užívateľom ku dňu zriadenia užívateľského účtu.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom stanoveným v čl. 2.4 - 2.7 týchto podmienok. Prostriedky spracovania budú automatizované. Poskytovateľ bude v rámci spracovania osobné údaje zhromažďovať, ukladať na nosiče informácií, uchovávať, blokovať a likvidovať. Poskytovateľ nie je oprávnený osobné údaje spracovávať v rozpore alebo nad rámec stanovený týmito podmienkami.

2.4 Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľa spracovávať osobné údaje v tomto rozsahu:

bežné osobné údaje,
osobitné kategórie údajov podľa článku 9 GDPR,
ktoré Užívateľ získal v súvislosti s vlastnou obchodnou činnosťou.

2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať osobné údaje za účelom poskytovania eshopovej platformy Shoptet formou licenčnej zmluvy.

2.6. Osobné údaje je možné spracovávať iba na pracoviskách Poskytovateľa alebo jeho subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, a to na území Európskej únie.

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje klientov Užívateľa, to všetko po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a z uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2.8 Užívateľ udeľuje povolenie so zapojením subdodávateľa ako ďalšieho spracovateľa podľa článku 28 ods. 2 GDPR, ktorým je poskytovateľ hostingu aplikácie Shoptet. Užívateľ ďalej udeľuje Poskytovateľovi všeobecné povolenie zapojiť do spracovania ďalšieho spracovateľa osobných údajov, Poskytovateľ však musí užívateľa písomne informovať o všetkých zamýšľaných zmenách týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradení a poskytnúť užívateľovi možnosť vysloviť voči týmto zmenám námietky. Poskytovateľ musí uložiť svojim subdodávateľom v postavení spracovateľa osobných údajov rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, ako sú stanovené v týchto podmienkach.

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje, že spracovávanie osobných údajov bude zabezpečené najmä nasledujúcim spôsobom:

Osobné údaje sú spracovávané v súlade s právnymi predpismi a na základe pokynov Užívateľa, tj pre výkon všetkých činností potrebných na poskytovanie eshopovej platformy Shoptet formou licenčnej zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu spracovávaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu a aby boli personálne a organizačne nepretržite počas spracovávania údajov zabezpečené všetky povinnosti spracovateľa osobných údajov, vyplývajúce z právnych predpisov.
Prijaté technické a organizačné opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ pomocou nich zaisťuje neustálu dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovania, a včas obnovuje dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzických či technických incidentov.
Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa.
K osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby Poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať Poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.
Oprávnené osoby Poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť pre Poskytovateľa i oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k Poskytovateľovi.
Poskytovateľ bude pomáhať užívateľovi prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, na splnenie užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv subjektu údajov stanovených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečovaní súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má Poskytovateľ k dispozícii.
Po ukončení poskytovania plnenia, ktoré je spojené so spracovaním, podľa čl. 2.7 týchto podmienok, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, alebo ich vrátiť Užívateľovi, pokiaľ nemá povinnosť uložit. 

Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené povinnosti podľa tejto zmluvy a GDPR, umožnia audity, vrátane inšpekcií, vykonávané Užívateľom alebo iným audítorom, ktorého užívateľ poveril.

2.10 Užívateľ sa zaväzuje bezodkladne ohlasovať všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok na a poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú pre plnenie týchto podmienok.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Tieto podmienky strácajú platnosť uplynutím doby uvedenej v článku 1.6 a článku 2.7 týchto podmienok.

3.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, príp. zašle novú verziu Užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

3.4. Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +420 770 642 642, obchod@streleckyraj.sk.

3.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2024.